Finansijski consulting

  • procene vrednosti kapitala i imovine
  • izrada investicionih programa i biznis planova radi dobijanja kredita od domaćih i ino kreditora.
  • Izrada Due Diligence elaborata

Za ove vrste poslova pored vlastitog kadra, angažujemo i eksperte za pojedine oblasti u zavisnosti od zahteva klijenata.

Procena vrednosti kapitala

Beoconex je u privatizaciji državnog I društvenog kapitaka angažovan od njenog početka 1990. godine pa sve do danas. Naše iskustvo je posebno veliko u procenjivanju vrednosti imovine i  kapitala, gde smo procenili preko 350 preduzeća, što angažovani kao konsultant Agencije za privatizacije, što od strane privatnih naručilaca
Procena vrednosti kapitala radi se na bazi finansijskih izveštaja i finansijske analize sa ciljem da se utvrdi i potvrdi vrednost i struktura kapitala. Procena vrednosti kapitala podrazumeva i poslove procene vrednosti imovine i obaveza preduzeća kako bi se utvrdila vrednost kapitala na određeni dan. Uobičajene metode procene su:

  • knjigovodstvena vrednost kapitala,
  • korigovana knjigovodstvena vrednost kapitala,
  • fer imovinska vrednost kapitala,
  • prinosna vrednost kapitala i
  • likvidaciona vrednost kapitala.

Budući da svaka metoda procene vrednosti kapitala odbacuje drugačiju vrednost, procena se završava testom prihvatljivosti procenjene vrednosti kapitala kako za sadašnjeg tako i za budućeg vlasnika kapitala.
Pored procene imovine i kapitala u svrhu pripreme aukcijske dokumentacije pri Agenciji za privatizaciju, naš stručni tim je osposobljen za izradu izveštaja o proceni nekretnina i opreme u skladu sa MSFI 13, izradu iIzveštaja o proceni osnivačkog uloga, zatim izveštaja o proceni imovine stečajnog dužnika kao i u proceni vrednosti stečajnog dužnika kao pravnog lica.

Izrada investicionih programa, Due Diligence elaborata i biznis planova radi dobijanja kredita od domaćih i ino kreditora.


Mi pružamo usluge savetovanja na finansijskom trzištu kao i izradu svih oblika biznis planova I sličnih elaborata koji će Vam pomoći u realizaciji investicionih poduhvata potrebnih za osiguranje kredita.
Pošaljite nam e-mail ili nas kontaktirajte telefonom. U najkraćem mogućem roku mi ćemo Vas kontaktirati, napraviti uvodni razgovor u kojem ćemo snimiti Vaše potrebe za finansijskim sredstvima i nakon početnog upoznavanja izraditi za Vas ekonomske, finansijske i tržišne analize potencijalnog investicijskog ulaganja. Imajte na umu da je investicioni plan temeljna okosnica svakog preduzetničkog poduhvata, jer tek detaljnim i pažljivim planiranjem i analiziranjem svih detalja budućeg poduhvata, može se uvideti da li je opravdano i realno pristupiti realizaciji ideje.

 

Adresa: Zahumska 71, Beograd
Telefon: +381 (0) 11 3088 103, 3820 410 Fax: 3088 105
E-mail: office@beoconex.com