Preduzeće za usluge, konsalting i menadžment poslove Beoconex DOO, osnovano u januaru 1990. godine, uspešno posluje na tržištu Republike Srbije pružajući konsalting i knjigovodstvene usluge domaćim i stranim klijentima.

Od osnivanja Beoconex je aktivno uključen u proces privatizacije društvenog i državnog kapitala u Republici Srbiji kroz procenu imovine i izradu privatizacione dokumentacije, bilo kao nezavisni konsultant angažovan od strane Agencije za privatizaciju ili kao savetnik kupca kapitala.

Pored usluga iz objasti finansijskog konsaltinga naš tim ima široko iskustvo u oblasti procene imovine i kapitala različitim metodama u okviru troškovnog, tržišnog ili prinosnog pristupa, procene nekretnina i opreme u skladu MRS 16 i MRS 36, procene osnivačkog uloga, imovine stečajnog dužnika, vrednosti stečajnog dužnika kao pravnog lica, kao i u izradi Finansijskog i pravnog Due diligence i izradi biznis planova.

Knjigovodstvene usluge koje pružamo pored sveobuhvatnog računovodstvenog izveštavanja u skladu sa MRS i MSFI, obuhvataju i izradu internih izveštaja po zahtevu klijenta, poreski konsaliting, konsalting vezan za izbegavanje dvostrukog oporezivanja, devizno poslovanje, registraciju privrednog društva, prijavu i odjavu radnika, kontakt sa nadležnom upravom prihoda i nadležnim Ministarstvima uz davanje stručnih saveta u vezi primene zakona i formiranja dokumentacije.

U svom radu tim Beoconex-a uvek ima u vidu poštovanje profesionalnih standarda i etičkih pravila. Objektivnost u sprovođenju postupka procene i vršenju usluga, primena različitih metoda i praktičnih rešenja za pojedine netipične situacije, uz maksimiziranje vrednosti svakog klijenta su osnov u našem radu.

 
Adresa: Zahumska 71, Beograd
Telefon: +381 (0) 11 3088 103, 3820 410 Fax: 3088 105
E-mail: office@beoconex.com